Terms & Conditions

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die Relatie Guru betaalt en bij Relatie Guru sessies volgt.
Relatie Guru, coach, gevestigd te Alkmaar, KvK-nr 89021886;

Sessie: een consult, behandeling of coaching van maximaal 90 minuten;

Overmacht: een niet aan Relatie Guru toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, pandemie, epidemie of wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Relatie Guru kan worden gevergd;

Schriftelijk: per brief, e-mail, whatsappbericht of formulier van de website van Relatie Guru;

Algemene bepalingen

a. De overeenkomst met de opdrachtgever, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij tegenstrijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.

b. Relatie Guru verricht de dienst binnen het kader dat de opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht en met de zorgvuldigheid van een professioneel en deskundig dienstverlener. Relatie Guru is geen vervanger van een arts, diëtist, psycholoog of specialist en zal daarnaar doorverwijzen als Relatie Guru dat beter acht.

c. Relatie Guru adviseert nooit met medicijnen te stoppen, deze te verminderen of door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (huisarts en/of specialist bij wie de opdrachtgever onder controle staat).

d. Relatie Guru kan een sessie zowel offline als online aanbieden en/of uitvoeren.

e. Relatie Guru verricht een inspanningsverplichting, die afhankelijk is van veel factoren en beslissingen van opdrachtgever, die Relatie Guru niet kan beïnvloeden. Relatie Guru kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet behalen van een resultaat.

f. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat sessies zijn bedoeld om de oorzaken van problemen uit het verleden aan te pakken. Verbeteringen en veranderingen worden hierbij meestal bereikt door die oorzaken en problemen onder ogen te zien en aan te gaan. Opdrachtgever is zich er vooraf van bewust dat dit heel pijnlijke en confronterende processen kunnen zijn, met vaak tussentijdse verzwaring of verergering van de problemen en/of gevoelens, en dat volhouden daarbij van belang is voor het slagen van de sessies en het bereiken van verandering en verbetering.

g. Nederlands recht is van toepassing.

Betaling en kosten

 a. Afgesproken tarief: XXXXX

b. Afgesproken: traject: XXXXX

c. Afgesproken wijze van betalen: XXXXX

d. Betaaltermijn: binnen 14 dagen na de factuurdatum.

e. Bij betaling in termijnen is opdrachtgever ook het afgesproken totaalbedrag verschuldigd als de sessies dan al zijn afgelopen of beëindigd.

f. Bij niet tijdige betaling kan Relatie Guru de sessies stoppen, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen, en daarna incassokosten en/of proceskosten en/of wettelijke rente.

Vertrouwelijkheid

Relatie Guru gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van opdrachtgever (waaronder de persoonsgegevens) en deelt deze alleen met derden als dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beperking aansprakelijkheid en klachten

 a. Relatie Guru is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Relatie Guru (bijvoorbeeld bekende en beschikbare informatie uit medische dossiers van een arts of specialist).

b. Relatie Guru is niet aansprakelijk voor schade of negatieve gezondheidsgevolgen die zijn ontstaan door het niet opvolgen van afspraken, adviezen of instructies door de opdrachtgever.

c. Relatie Guru is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

d. Relatie Guru is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen of bezittingen van de opdrachtgever bij, op of rond het terrein van de sessies, tenzij sprake is van opzet door Relatie Guru.

e. Relatie Guru kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade (niet voor indirecte schade zoals gederfde winst, misgelopen rendement of andere gevolgschade) als gevolg van grove nalatigheid of opzet van Relatie Guru.

f. De totale aansprakelijkheid van Relatie Guru omvat echter nooit meer dan het laagste van deze drie bedragen: (1) het tot dan toe betaalde bedrag van de sessies, (2)  het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Relatie Guru plus eigen risico, (3) EUR 1.000,00.

g. Opdrachtgever meldt een klacht over een sessie schriftelijk binnen twee weken na constatering aan Relatie Guru, die dan voldoende informatie, tijd en toegang van de opdrachtgever krijgt om de klacht te onderzoeken en (eventueel) de oorzaak ervan weg te nemen of te herstellen. 

Overmacht

Bij tijdelijke overmacht komt Relatie Guru de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na. Opdrachtgever en Relatie Guru kunnen na overmacht de afspraken herzien.

Annuleren

Annuleren van een geplande sessie door opdrachtgever kan alleen schriftelijk. Relatie Guru zal als eerste proberen de sessie te verzetten. Lukt dan niet, dan rekent Relatie Guru bij annuleringen tot en met twee weken voor de geplande sessie geen kosten. Bij annuleren tussen twee weken en 48 uur rekent Relatie Guru 50% van het afgesproken bedrag, daarna 100%.


Plan uw GRATIS consultatie!


Blog at WordPress.com.